Vážený uživateli,

pokud využíváte SMS službu k podnikání, potřebujete mít s námi (jako zpracovatelem osobních údajů vašich klientů) od 25.5.2018 uzavřenou za účelem ochrany osobních údajů smlouvu. Tuto povinnost vám dává nařízení GDPR, které k výše uvedenému dni vstupuje v účinnost. Aby pro vás bylo používání služby i nadále co nejjednodušší, připravili jsme pro vás návrh smlouvy, kterou můžete podepsat přímo zde.

Zobrazit návrh smlouvy Používám službu pouze pro soukromé účely Vyřeším později

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami

se sídlem:

IČ:

(dále taktéž jen "Správce")

a

ProfiSMS s.r.o. se sídlem Thámova 18 18600 Praha 8 IČ: 03676307 zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp.zn.: C 236070

(dále jen "Zpracovatel")

(Správce a Zpracovatel společně jako "smluvní strany" nebo jednotlivě jako "smluvní strana")

1. S ohledem na to, že mezi smluvními stranami vznikl dnem 11. 5. 2018 smluvní vztah a to v důsledku registrace uživatelského účtu Správcem na službě sms.sluzba.cz (dále jen "Smlouva o spolupráci"), na jejímž základě Zpracovatel zpracovává osobní údaje klientů Správce, tyto zpracovává pro Správce a v souladu s pokyny Správce, a současně nelze vyloučit další přístup k těmto osobním údajům, rozhodly se smluvní strany uzavřít v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "Nařízení GDPR") tuto Smlouvu o zpracování osobních údajů (dále jen "Smlouva"), závazně upravující zpracovávání svěřených dat, přičemž tato Smlouva je smlouvou závislou na Smlouvě o spolupráci.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této Smlouvy je závazek Zpracovatele zpracovávat osobní údaje klientů Správce specifikované níže v čl. 3. této Smlouvy, k nimž Zpracovatel získá přístup v souvislosti s plněním svých povinností dle již uzavřené Smlouvy o spolupráci.

2.1 Správce prohlašuje, že je správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení GDPR a dále, že osobní údaje specifikované níže v čl. 3 této Smlouvy získává, zpracovává a spravuje v souladu s Nařízením GDPR, tyto jsou přesné a odpovídající stanovenému účelu zpracování a jsou v rozsahu nezbytném pro naplnění stanového účelu, o čemž předtím informoval subjekt osobních údajů.

2.2 Správce tímto dále prohlašuje, že je v souladu s Nařízením GDPR oprávněn pověřit Zpracovatele ke zpracování osobních údajů v této Smlouvě uvedených, a to v rozsahu a za účelem, které jsou v této Smlouvě rovněž uvedeny.

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce pověřuje Zpracovatele ke zpracování osobních údajů svých klientů v souvislosti s plněním povinností Zpracovatele dle Smlouvy o spolupráci, a to po dobu účinnosti Smlouvy a v níže stanoveném rozsahu:

3.1 Rozsah osobních údajů sestává z:

- kontaktní údaje: i) telefonní číslo subjektu údajů;

- doplňující údaje: ii) SMS zpráva odesílaná na telefonní číslo subjektu údajů; Zpracovatel nemůže svým jednáním ovlivnit obsah takové SMS zprávy ani možný další výskyt jiných druhů osobních údajů v SMS zprávě, neboť celé znění SMS zprávy je v dispozici Správce;

3.2 Doba zpracování je nastavena na dobu potřebnou pro plnění účelu dle Smlouvy o spolupráci a může být ukončena jedním z následujících způsobů, podle toho, který nastane dříve: i) odvolání nebo pokyn ze strany Správce či přímo subjektu údajů, ii) ukončením Smlouvy o spolupráci a této Smlouvy.

3.3 Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje shromažďováním, a to v elektronické podobě, za účelem plnění svých povinností vyplývajících ze Smlouvy o spolupráci. Pro jiné účely je zpracovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze, pokud mu to ukládá právní předpis.

4. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Správce a Zpracovatel se zavazují vzájemně si ohlašovat všechny jim známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o takové skutečnosti dozví.

4.2 Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně nezbytnou součinnost při zajišťování svých povinností dle čl. 32 až čl. 36 Nařízení GDPR, a to s ohledem a v míře potřebné pro zabezpečení osobních údajů zpracovávaných v souladu se Smlouvou o spolupráci, jakož i s touto Smlouvou.

4.3 Zpracovatel se tímto zavazuje poskytnout správci nezbytnou součinnost potřebnou k zajištění splnění povinností kladených na smluvní strany v souvislosti s výkonem práv subjektů údajů dle čl. 16 až 21 Nařízení GDPR.

4.4 Zpracovatel je povinen s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování zavést vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně učinil opatření dle čl. 32 odst. 1, zejména pak písm. b) a c) tohoto odstavce Nařízení GDPR.

4.5 V případě, že Zpracovatel pro splnění povinností podle této Smlouvy nebo Nařízení GDPR potřebuje jakékoliv písemné podklady či doklady, je Správce povinen poskytnout součinnost a tyto předat Zpracovateli bez zbytečného odkladu od chvíle, kdy byl Zpracovatelem požádán.

4.6 Zpracovatel je povinen v případě porušení zabezpečení osobních údajů v souladu s čl. 33 odst. 2 Nařízení GDPR v době bez zbytečného odkladu od zjištění tohoto porušení, učinit ohlášení správci. Ohlášení pak bude provedeno prostřednictvím elektronické komunikace směřované na e-mailovou adresu: . Za správnost a aktuálnost emailové adresy uvedené v tomto článku pak odpovídá výhradně Správce.

4.7 Smluvní strany ujednávají, že informační povinnost vyplývající z čl. 13 a čl. 14 Nařízení GDPR bude ve vztahu k subjektům údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, plněna Správcem.

4.8 Pokud Zpracovatel zapojí dalšího zpracovatele, aby jménem Správce provedl určité činnosti zpracování, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny v této Smlouvě mezi Správcem a Zpracovatelem. V případě, že uvedený další zpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany údajů neplní řádně, pak platí, že odpovídá správci za plnění povinností dotčeného dalšího zpracovatele i nadále Zpracovatel dle této Smlouvy.

4.8.1 V případě provádění tzv. pomocných služeb, které jsou poskytovány dalším zpracovatelem, případně jeho jménem prostřednictvím dalšího nezávislého poskytovatele služeb, kde účelem takových pomocných služeb se rozumí poskytování podpory pro Zpracovatele nebo dalšího zpracovatele při plnění povinností dle této Smlouvy nebo Smlouvy o spolupráci, smluvní strany ujednávají, že na tyto pomocné služby nebude pohlíženo jako na zpracování dalším zpracovatelem. Pomocnými službami jsou pak zejména telekomunikační služby nebo služby spočívající ve správě zařízení.

4.9 Zpracovatel je povinen při plnění svých povinností vyplývajících ze Smlouvy o spolupráci, jakož i povinností vyplývajících z této Smlouvy, postupovat v souladu s Nařízením GDPR a dalšími předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Zpracovatel je dále povinen vždy jednat s odbornou péčí a postupovat v souladu s oprávněnými zájmy a pokyny Správce, které jsou v souladu s uvedenou právní úpravou.

4.10 Smluvní strany jsou povinny vzájemně si včas oznámit všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na řádné a včasné splnění povinností dle této Smlouvy.

4.11 Zpracovatel odpovídá za své zaměstnance, kteří v rámci plnění stanovených oprávnění a povinností přicházejí do styku s osobními údaji u Zpracovatele a jsou povinni v souladu s Nařízením GDPR zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Zpracovatel je povinen dohlížet na plnění uvedených povinností ze strany jeho zaměstnanců.

4.12 Jakmile pomine účel zpracování osobních údajů ve smyslu této Smlouvy o zpracování osobních údajů a Smlouvy o spolupráci, nebudou osobní údaje dále zpracovávány. V tomto případě se Zpracovatel zavazuje tyto osobní údaje likvidovat v souladu s pokyny Správce, jakož i v souladu s Nařízením GDPR a relevantní právní úpravou.

4.13 Zpracovatel se zavazuje nevytvářet žádné kopie či duplikáty svěřených osobních údajů bez vědomí a souhlasu Správce. Tím není dotčeno právo Zpracovatele na pořizování záložních kopií, které jsou nezbytné pro zajištění řádného zpracování osobních údajů, zajištění funkčnosti systému, pro který jsou osobní údaje zpracovávány, ani na uchovávání dat, která jsou nezbytná pro splnění zákonných zásad uchovávání.

5. TRVÁNÍ, ZÁNIK SMLOUVY

5.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího řádného podpisu oběma smluvními stranami a je uzavřena na dobu neurčitou.

5.2 Tato Smlouva může být ukončena jedním z následujících způsobů v tomto čl. uvedených, nebo na základě skutečnosti uvedené v čl. 5.4 podle toho, co nastane dříve:

a) písemnou dohodou smluvních stran,

b) písemným odstoupením jedné smluvní strany v případě porušení povinnosti vyplývající z této Smlouvy druhou smluvní stranou.

5.3 Odstoupení od Smlouvy dle čl. 5.2, písm. b) pak musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně.

5.4 Tato Smlouva zaniká dnem zániku Smlouvy o spolupráci.

5.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku Smlouvy je Zpracovatel povinen v rámci zákonné lhůty provést likvidaci osobních údajů, které mu byly poskytnuty na základě této Smlouvy.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Smluvní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí právním řádem České republiky, jakož i Nařízením GDPR, účinným ode dne 25.5.2018.

6.2 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.

6.3 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.


V Brně dne 21. 07. 2024


[Dne 21. 07. 2024 podepsáno elektronicky]

__________________________

za ProfiSMS s.r.o.

Marek Kohút

(Zpracovatel)

[Dne 21. 07. 2024 podepsáno elektronicky]

__________________________

za

<jméno>

(Správce)


Podepsat Vyřeším později